përemrat pronorë
personal pronouns - pronoms personnels

shqip English français
unë I je
ti you tu
ai
ajo
he
she
il
elle
ne we nous
ju you vous
ata
ato
they ils
elles
jam - to be - être

shqip English français
unë jam I am je suis
ti je you are tu es
ai është
ajo është
he is
she is
il est
elle est
ne jemi we are nous sommes
ju jeni you are vous êtes
ata janë
ato janë
they are ils sont
elles sont
to be Albanian - être albanais

shqip English français
unë jam shqiptar I am Albanian je suis albanais
ti je shqiptar you are Albanian tu es albanais
ai është shqiptar
ajo është shqiptare
he is Albanian
she is Albanian
il est albanais
elle est albanaise
ne jemi shqiptarë we are Albanian nous sommes albanais
ju jeni shqiptarë you are Albanian vous êtes albanais
ata janë shqiptarë
ato janë shqiptare
they are Albanian ils sont albanais
elles sont albanaises