numër - number - nombre

shqip English français
1 një   one un, une
2 dy   two deux
3 tre   three trois
4 katër   four quatre
5 pesë   five cinq
6 gjashtë   six "
7 shtatë   seven sept
8 tetë   eight huit
9 nëntë   nine neuf
10 dhjetë   ten dix

Shqip
11 njëmbëdhjetë
12 dymbëdhjetë
13 trembëdhjetë
14 katërmbëdhjetë
15 pesëmbëdhjetë
16 gjashtëmbëdhjetë
17 shtatëmbëdhjetë
18 tetëmbëdhjetë
19 nëntëmbëdhjetë
Shqip
20 njëzet
30 tridhjetë
40 dyzet
50 pesëdhjetë
60 gjashtëdhjetë
70 shtatëdhjetë
80 tetëdhjetë
90 nëntëdhjetë


Shqip français English
100 njëqind hundred cent
1 000 njëmijë thousand mille
1 000
000
milion million "
1 000
000
000
bilion billion milliard


shqip English français
1o i parë
e parë
first premier
première
2o i dytë
e dytë
second deuxième
3o i tretë
e tretë
third troisième


shqip English français
1/2 gjysma half demi, moitié
1/3 një e treta third tiers
1/4 çereku quarter quart
% përqind percent pourcent(age)
makinë llogaritëse calculator la calculatrice