gjeometri -a : geometry : la géométrie


trekëndësh -i
le triangle

romb -i
rhombus - le losange

katërkëndësh -i
le quadrilatère, le rectangle

katror -i
square - le carré

poligon -i
le polygone

gjashtëkëndësh -i
l'hexagone

vezak
l'ovale

rreth -i
circle - le cercle

piramidë -a
la pyramide


cone - le cône

cilindër -i
cylinder - le cylindre

sferë -a
sphere - la sphère

kub -i
le cube

kënd -i : l'angle