Shqipëria : "pays des aigles"

gjeografi -a : geography : la géographie

shqip English français

(former flag
ancien drapeau)
Kosova le Kosovo "
Shqipëri
shqiptar
Albania
Albanian
l'Albanie
albanais
Tirana " "
Maqedoni Macedonia la Macédoine
Greqi Greece la Grèce
Itali Italy l'Italie
Rumani Romania la Roumanie
Bullgari Bulgaria la Bulgarie
Kroaci Croatia la Croatie
Bosnjë
Herzegovinë
Bosnia
Herzegovina
la Bosnie
Herzégovine
Serbi Serbia la Serbie
Francë la France
Parisi Paris "


shqip English français
ambasadë -a embassy l'ambassade
flamur -i flag le drapeau
vend -i country le pays
atdhe -u motherland la patrie
komb -i la nation
kryeqytet -i capital city la capitale
qytet -i town, city la ville


shqip English français
veri North Nord
jug South Sud
lindje East Est
perëndim West Ouest
busull -a compass la boussole
hartë -a map la carte


shqip English français
sipër up haut
poshtë down bas
mbi, për on sur
nën, poshtë under sous
në, brenda in dans
at à
djathtas right droite
majtas left gauche
qendër center centre
këtu here ici
atje there là, là-bas
afër near près, proche
larg far loin, lointain